C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Legalització de les reformes d'instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària

NORMATIVA APLICABLE A LES REFORMES I MODIFICACIONS DE LES INSTAL•LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I ACS
Les instal•lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones estan sotmeses al Reglament d’instal•lacions tèrmiques en els edificis (RITE).
Es considera reforma de una instal•lació tèrmica tot canvi que s’hi efectuï i que suposi una modificació del projecte o memòria tècnica amb què va ser executada i registrada. En aquest sentit, es consideren reformes les que estan compreses en algun dels casos següents:

  • La incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’aigua calenta sanitària o la modificació dels existents;
  • La substitució per un altre de diferents característiques o ampliació del nombre d’equips generadors de calor o de fred;
  • El canvi del tipus d’energia utilitzada o la incorporació d’energies renovables;
  • El canvi d’ús previst de l’edifici.

DOCUMENTACIÓ A DISPOSAR
Pe tramitar una instal•lació com a reforma cal disposar de la documentació corresponent a la legalització de la part d’instal•lació que no es reforma on es justifiqui el compliment de la Normativa i exigències tècniques vigents en la data de posada en marxa de la instal•lació.


DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR
Tota reforma d’una instal•lació requereix la realització prèvia d’un projecte o memòria tècnica sobre el seu abast, en què es justifiqui el compliment de les exigències del RITE i la normativa vigent que l’afecti en la part reformada.
Quan la reforma impliqui el canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables, en el projecte o memòria tècnica de la reforma s’ha de justificar l’adaptació dels equips generadors de calor o fred i els seus nous rendiments energètics així com, si s’escau, les mesures de seguretat complementàries que la nova font d’energia requereixi per al local on s’ubiqui, d’acord amb aquest Reglament i la normativa vigent que l’afecti.
Quan hi hagi un canvi de l’ús previst d’un edifici, en el projecte o memòria tècnica de la reforma s’hi ha d’analitzar i justificar la seva explotació energètica i la idoneïtat de les instal•lacions existents per al nou ús, així com la necessitat de modificacions que obliguin a preveure la zonificació i el fraccionament de les demandes d’acord amb les exigències tècniques del RITE i la normativa vigent que l’afecti.
En les reformes, amb previsió de demanda d'aigua calenta sanitària una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d'aquesta demanda es cobrirà mitjançant la incorporació en els mateixos de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d'energia solar, adequada a la radiació global del seu emplaçament i a la demanda total d'aigua calenta de l'edifici.


RESPONSABILITAT EN LA APLICACIÓ
Queden responsabilitzats del compliment del RITE els agents que participen en el disseny i dimensionament, execució, manteniment i inspecció d’aquestes instal•lacions, així com les entitats i institucions que intervenen en el visat, la supervisió o l’informe dels projectes o memòries tècniques i els titulars i usuaris d’aquestes, segons el que estableix el Reglament.