C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Projectes d´instal·lacions

Estudiar de forma correcte les necessitats que es volen cobrir en qualsevol instal·lació és el primer pas per aconseguir una obra en les millors condicions de qualitat i preu.

DELTA Enginyers tenim com a objectiu definir i dimensionar els elements que formen part d'una instal·lació per tal d'aconseguir el nivell de qualitat i prestacions definits pel client.

Abast de les instal·lacions projectades • Climatització, calefacció i ventilació
 • Energía Solar tèrmica
 • Instal.lacions de lampisteria i sanejament (tractaments necessaris abans de l'abocat.)
 • Protecció contra incendis
 • Seguretat (Alarmes, circuit tancat de TV)
 • Electricitat (Alta i baixa tensió)
 • Telefonia
 • Informàtica
 • Aparells elevadors
 • Sistema de gestió de l'edifici

Metodologia de treball

ESTUDIS PREVIS I AVANTPROJECTES
S 'estudiaran diferents sistemes que s'adaptin a les necessitats requerides. S'incidirà especialment en:
 • Les exigències arquitectòniques derivades del sistema escollit.
 • Cost aproximat ± 15% desglossat per grans capítols
PROJECTE EXECUTIU
A partir de l'Avantprojecte d'instal·lacions i del projecte arquitectònic es desenvoluparà el projecte executiu de cada instal·lació, que permetrà als instal·ladors o contractistes ofertar i executar l'obra.
Els projectes executius es compondran de:
 • Memòria descriptiva amb bases de càlcul i càlculs justificatius.
 • Especificacions tècniques
 • Plec de condicions administratives i legals
 • Amidaments
 • Plànols, esquemes i detalls.
COMPARACIÓ D'OFERTES
S'assesorarà a la Propietat, si així ho desitja, en la preparació del concurs. S'atendràn les consultes de les empreses licitants durant la confecció de les ofertes, s'analitzaràn les presentades i s'emetrà l'informe i les conclusions.
DIRECCIÓ TECNICA
 • Funcions tècniques
  • Interpretació i adaptació del projecte a les vicissituds de l'obra.
  • Coordinació tècnica entre instal.ladors, contractistes, subministradors, etc.
  • Preparació de detalls d'obra, passos, etc.
  • Revisió i aprovació de plànols de muntatge.
  • Revisió i aprovació de replantejaments.
  • Control d'execució.
  • Revisió plànols final d'obra, normes de funcionament i manteniment.
  • Preparació recepció de l'obra.
 • Funcions administratives
  • Control d'amidaments.
  • Recolzament a les gestions per a l'obtenció de permisos oficials.
  • Control i impulsió de la gestió amb companyies subministradores de fluids i energia.