C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

PERRUQUERIA A BARCELONA

Situació: Carrer Sant Pere Més Baix, (Ciutat Vella) BARCELONA
Data: Setembre-Desembre 2014
Nom comercial: BETH'S HAIR, SALON STORE
Aspecte interior

OBJECTE DEL PROJECTE 

Es tractava d’adequar un local de 90 m2 situat en planta Baixa d’un bloc d’habitatges que havia estat una botiga de roba. L’antiga activitat disposava d’un aparador i una persiana que ocupava 30 cm de la via pública i no complia les normes de paisatge urbà de la zona Calia condicionar el local per a instal∙lar‐hi una activitat de perruqueria, així com restaurar la façana al seu estat original en concordança a les normes del paisatge urbà de Barcelona

TASQUES REALITZADES 

Sol·licitud Informe Previ del Servei de Patrimoni 

El emplaçament de les obres estava inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual C (Edificis urbanísticament protegits i en un entorn o conjunt protegit).
Previ a la sol·licitud de llicència d'obres calia obtenir l'informe favorable del Departament de patrimoni arquitectònic històric i artístic

Sol.licitud d'Obra

Les obres indicades estaven sotmeses al règim de Comunicat Diferit.
Va caldre sol·licitar el Certificat Idoneïtat Tècnica i tramitar la Llicència a l'Ajuntament de Barcelona

Instal·lació elèctrica

En tractar-se d'un local de pública concurrència es requeria la redacció del projecte i visita prèvia per part de una EAC. PEr tant es va realitzar el projecte, el següiment de l'execució i es va tramitar la legalització.

Comunicació d'obertura de l'activitat

Es tracta d’una activitat no alimentaria inclosa a l'annex III.3,i sotmesa al tràmit de Comunicació prèvia al inici d'activitat sense projecte tècnic.

Suport en la tramitació dels ajuts a la rehabilitació

En reformar-se la façana es va donar suport en la tramitació de la documentació necessària per l'obtenció d'ajuts a la rehabilitació
Aspecte a l'inici de les obres