C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Club Social Privat de fumadors

SITUACIÓ: C/ Barri de l'Eixample de Barcelona
SUPERFÍCIE: 140 m2
DATA: Juliol del 2013

TASQUES REALITZADESASSESSORAMENT SOBRE LA IDONEÏTAT DEL LOCAL
Previ a la signatura del contracte es va assessorar sobre la idoneitat del local i la facilitat d'adaptació del mateix.

Ventilador i filtre per l'extracció de fums
CONFECCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC I LEGALITZACIÓ DE LA INTAL·LACIÓ.
En tractar-se d'un local de pública concurrència va caldre realitzar de nou la instal·lació elèctrica complint la normativa vigent per aquest tipus de local, tramitar-ne la legalització i sol·licitar la inspecció inicial a través d'una Entitat d'inspecció i control.

TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'APERTURA
L'activitat correspon a un Annex III.2. S'ha redactat el projecte tècnic i s'ha gestionat la visita d'inspecció d'una EAC per tal d'obtenir el certificat amb la qualificació d'admesa.