C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Modificació del Reglament d'instalacions tèrmiques RD 1027/2007

S'ha publicat el Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel que es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.


Canvien els plaços de prohibició d'instal·lació de càlderes atmosfèriquesEl text queda de la següent manera:


Queda prohibida la instal•lació de calderes de les característiques següents, a partir de les dates que s'indiquen a continuació:
 • a) Calderes individuals a gas de fins a 70 kW de tipus atmosfèric a partir de l'un de gener de 2010.
 • b) Calderes estàndards que tinguin rendiments a potència nominal (on Pn vindrà expressada en kW) i al 30% de càrrega parcial, inferiors a què s'indiquen a continuació a partir de l'un de gener de 2010:
  • Rendiment a potència nominal i una temperatura mitja de l'aigua en la caldera de 70 ºC: η (%) ≤ 84 + 2 log Pn.
  • Rendiment a càrrega parcial de 0,3 Pn i a una temperatura mitja de l'aigua en la caldera de ≥ 50 ºC: η (%) ≤ 80 + 3 log Pn.
  • Aquest apartat serà aplicable a les calderes amb potència nominal igual o superior a 4 kW i igual o inferior a 400 kW. Les calderes amb potències superiors a 400 kW compliran amb el rendiment exigit per a les calderes de 400 kW.
 • c) Calderes estàndards que tinguin rendiments a potència nominal (on Pn vindrà expressada en kW) i al 30% de càrrega parcial, inferiors a què s'indiquen a continuació a partir de l'un de gener de 2012:
  • Rendiment a potència nominal i una temperatura mitja de l'aigua en la caldera de 70 ºC: η ≤ 87 + 2 log Pn.
  • Rendiment a càrrega parcial de 0,3 Pn i a una temperatura mitja de l'aigua en la caldera de ≥ 50 ºC: η ≤ 83 + 3 log Pn.
  • Aquest apartat serà aplicable a les calderes amb potència nominal igual o superior a 4 kW i igual o inferior a 400 kW. Les calderes amb potències superiors a 400 kW compliran amb el rendiment exigit per a les calderes de 400 kW.

Es limiten els valors límits de la temperatura en alguns casos


 • a) La temperatura de l'aire en els recintes calefactats no serà superior a 21 ºC, quan per a això es requereixi consum d'energia convencional per a la generació de calor per part del sistema de calefacció.
 • b) La temperatura de l'aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 26 ºC, quan per a això es requereixi consum d'energia convencional per a la generació de fred per part del sistema de refrigeració.
 • c) Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d'una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.