C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Projecte constructiu d’una passera provisional per a vianants sobre la línia Lleida – La Pobla dels FGC al seu pas per la carretera de Camarasa (Balaguer)

Objecte del projecte

Definir i valorar les obres necessàries per a l’execució d’una passera per a vianants que connecti el centre de Balaguer amb la nova urbanització situada al nord - est del municipi, a la zona de la carretera de Camarasa.

Antecedents

Degut a les obres executades per l’Ajuntament de Balaguer amb la urbanització d’un nou sector dins el planejament municipal, i la construcció de nous equipaments públics a l’altre costat de la via dels FGC, la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) encarrega a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya efectuar un projecte d’un pas de vianants per evitar el pas dels mateixos pel pas a nivell existent de la línia que va de Lleida a La Pobla.

Descripció

La passera es realitza en mòduls prefabricats de formigó i consta de dues rampes, cadascuna de les quals està composada per dos trams. Aquestes, a la vegada, estan composades de tres trams separats per uns replans de 150cm, de manera que la pendent màxima no supera el 10%.
Les rampes i replans es fan amb plaques alveolars de 35 cm de gruix i una capa de compressió de 5 cm amb una malla electrosoldada de 15 x15 de 6 mm de diàmetre.
Detall de la passera
Els pilars són de formigó prefabricats amb una secció de 50x50 cm. Sobre aquests hi va un dintell en el qual s’hi recolzen les plaques col•locades en pendent.
En quant al pas sobre la via, consta de dues plaques de 120 cm, i aquestes van recolzades sobre una jàssera que uneix els pilars.
Les baranes es realitzen amb muntants metàl•lics de 8x10cm o 10x10cm (si porten llumenera) soldats a una platina de 240x375x15mm fixada a la placa alveolar amb cargols, i acabada amb una planxa deployé d’acer galvanitzat en calent.
Per a la il•luminació de la passera s’utilitzen dos tipus de llumenera per a exteriors IP66, ambdues amb làmpada fluorescent, de 2x18W i de 2x36W. Les llumeneres es distribueixen uniformement al llarg de la passera per aconseguir els nivells d’il•luminació requerits i van subjectades a 2,70 metres d’alçada aprofitant els muntants de la barana, que s’allarguen i formen una “L” invertida.