C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Projecte per a l'eficiència energètica i de les energies renovables al Complex Esportiu "El Turó"

PETICIONARI:AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA
INSTAL•LACIÓ: C/ JOAQUIM BLUME, 2 08120 LA LLAGOSTA

Objecte del projecte

Aprofitar els fons d'inversió local per reformar i millorar les instal·lacions existents al Complex Esportiu "El Turó" a La Llagosta

Les sales en planta sotacoberta s'hauran de aïllar doncs es troben obertes a l'exterior a traves dels muntants d'instal·lacions

Xarxa de distribució d'aire al recinte de la piscina

Estat en el que es troben els conductes dela piscina
La distribució d’aire al recinte de la piscina es realitza per la part inferior del vas de la piscina mitjançant conductes de xapa sense aïllar.
Els elements terminals d’aquests conductes són reixes de terra que incorporen un plènum amb de xapa connectat a un desaigua per recollir l’aigua que procedent de la platja de la piscina es filtra per les reixes.
La connexió entre els conductes i els plènums està realitzada mitjançant conductes flexibles d’alumini.
Degut a les filtracions d’aigua de la platja de la piscina en molt llocs els conductes han acumulat aigua en la seva part superior provocant la corrosió i deteriorament dels mateixos. En alguns dels trams el conducte es troba absolutament foradat
Es proposa la substitució dels trams de conducte i plènums dels elements terminals de difusió d’aire més malmesos i l’aïllament dels conductes.

Xarxa de distribució d'aire al recinte de l'SPA

La zona on es troba l’SPA és un espai Annex a la piscina situat en un extrem i obert al recinte principal.
La seva situació i la inexistència d’una xarxa de conductes d’impulsió i/o retorn fa que la humitat que genera l’SPA, força més elevada en proporció a la que genera la piscina ja que l’SPA es troba a temperatura més elevada, no s’evacuï per enlloc provocant-se fortes condensacions en els tancaments exteriors.
Es proposa estendre la xarxa de retorn de la piscina a l’interior de la zona d’SPA, provocant una depressió que farà que l’aire del recinte principal molt més sec ja que ha estat tractat per la deshumectadora entri a la zona d’SPA deshumidificant en part l’ambient.

Connexionat de l'SPA al bescanviador alimentat per la caldera

Actualment disposem d’una pre-instal•lació feta per escalfar l’aigua de l’SPA a través d’energia procedent de la caldera.
Aquesta pre-instal•lació consta d’un circuit secundari complert compost per grup de bombeig, circuit de canonades amb vàlvules de tall i un bescanviador de plaques.
Per l’altre banda en el circuit de l’SPA es disposa d’un circuit de filtració amb derivació a un possible circuit de connexionat al bescanviador en paral•lel amb la resistència elèctrica de 6 kW.
Es proposa unir el bescanviador de plaques amb el circuit de l’SPA

Emmagatzematge productes de tractament d’aigua de la piscina

Els productes que s’utilitzen per el tractament d’aigua de les piscines del recinte han de complir la ITC-MIE APQ 006 ja que es tracta de productes corrosius, de la classe C.
Es proposa augmentar la capacitat del dipòsit d’Hipoclorit a 1.500 litres. Col•locar-hi una cubeta de recollida (actualment no existeix) i traslladar els dos dipòsits prop de l’entrada per facilitar les operacions de càrrega i descarrega a través d’un sistema fix de canonades.
S'instal•larà una dutxa i rentaulls a menys de 10 metres de les àrees de descàrrega i omplerta de bidons que estarà lliure d'obstacles i degudament senyalitzada. També hi haurà a disposició del personal 1 màscara de gasos tòxics, 1guants,1 davantal, Botes anticorrosives i unes ulleres

Sistema de dosificació de productes a la piscina gran

Es proposa instal•lar un e equip automàtic de control i regulació de pH i clor lliure, amb compensació automàtica de temperatura, incloent la instal•lació de dues bombes dosificadores, una per a l'hipoclorit amb un cabal de 20 lts/h. a 10 bar de pressió i una altra per al regulador de pH amb un cabal de 10 lts/h. a 5 bar de presió.

Reforma del sistema de captació solar tèrmica

Actualment el Complex esportiu disposa d’un sistema de captació solar tèrmica en la coberta de l’edifici format per 30 plaques solars de la marca VIESSMANN VITOSOL 100.
La coberta de l'edifici disposa de 30 colectors solars
La instal•lació està fora de servei a causa dels desperfectes ocasionats per congelació.
D’altre banda la instal•lació no disposa d’un sistema de dissipació de calor que protegeixi els elements de la instal•lació d’excés de temperatura.
L’aïllament tèrmic de tot el recorregut de canonades per coberta es troba en bastant mal estat ja que no disposa de protecció per d’intempèrie.
A part de solventar aquests problemes s'instal·larà un sistema d’omplenat automàtic per tal de no perdre líquid caloportador en les operacions de manteniment.

Redisseny del sistema de distribució d’acs

Actualment la xarxa de distribució d’aigua calenta esta formada per la bomba de retorn i una única vàlvula termostàtica que envia l’aigua pre-mesclada als punts de consum. De manera que l’usuari final no pot triar la temperatura de l’aigua de la dutxa.
La xarxa de retorn no està equilibrada i es complicat obtenir uniformitat de temperatura en els punts de consum. D’altre banda el fet de treballar amb aigua pre-mesclada fa que no pugem mantenir una temperatura elevada en la xarxa d’anada i retorn de l’aigua calenta per tal d’evitar la proliferació de la legionel•la.
L’Objecte de la reforma és poder complir el REIAL DECRET 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiénico-sanitaris per la prevenció i control de la legionel•la.
Davant la impossibilitat de canviar les aixetes de les dutxes i que a aquestes ha de continuar arribant aigua pre-mesclada, es propossar d’acostar el màxim la xarxa de retorn als punt de consum de manera que l’únic tram que quedi amb una temperatura inferior als 50ºC sigui el ramal final de poca longitud. En aquest ramal s’haurà de tenir especial cura alhora de fer el tractament tèrmic.
Agruparem els punts de consum en grups i en el seu origen col•locarem una vàlvula termostàtica mescladora
Per controlar la proliferació de la legionel•la la instal•lació ha de sotmetre's a un "flushing" a alta temperatura.
En el sistema actual l’aigua freda passa primer per els dipòsits d’acumulació solar on s’escalfa a la temperatura que permet el sistema i després passa per un acumulador on si cal s’acaba d’escalfar amb el sistema convencional.
Quan s’hagi de fer el tractament tèrmic periòdic de la instal•lació. Aquest es farà a traves de la caldera. Per tant ens cal un sistema que ens porti l’aigua escalfada en el acumulador convencional fins els acumuladors solars.
Aquest sistema estarà format per una bomba i unes vàlvules de by-pass manuals.

Modificació dels tancaments exteriors

Es disposa d’una tanca exterior d’una alçada de 1,9 metres respecte el nivell de la vorera. La porta d’entrada es corredera sense motoritzar i la guia es troba malmesa per el pas de vehicles pesants.
Façana i accés posterior
Per tal millorar la seguretat enfront intrusió es proposa mantenir la tanca augmentant l’alçada en 60 cm amb el mateix sistema actual.
Caldrà substituir la porta d’entrada per una doble porta batent amb guies al terra per a facilitar-ne la mobilitat.
Per tal de col•locar les guies caldrà formigonar la part d’accés interior.

Modificació de les portes d'accés

La porta principal d’accés és batent i d’unes dimensions que quan es produeixen cops de vent fa difícil la seva maniobralitat. Es substituirà per una porta de dues fulles corredera i d'obertura automàtica en cas de fallada de la alimentació elèctrica.
La porta d'accés al pavelló poliesportiu està formada per cinc fulles batents i plegables. Una de les fulles actua com a porta simple i les altres tenen la funció de permetre l’obertura total en cas que s’hagi d’accedir material voluminós dins el pavellò.
Actualment la guia que ha de permetre desplaçar les portes es troba en mal estat . fet que provoca que les frontisses es retenteixin i algunes estiguin trencades.
Cal desmuntar la totalitat de la porta, reparar i substituir la guia, i les frontisses i tornar a instal•lar la porta. La part batent que actua d’accés individual caldrà muntar-hi una obertura mitjançant barra anti-pànic.
Es col•locarà una barra anti-pànic en la porta de sortida cap a l’exterior de la zona de graderies.